Privacy

PRIVACYVERKLARING 30/4/2018

PiCLA bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.


Verwerkingsdoeleinden
Als u een bestelling plaatst verzamelt en verwerkt PiCLA bvba de persoonsgegevens van klanten. Deze persoonsgegevens zijn uw naam, adres, mailadres, telefoonnummer. Voor onlinebestellingen worden ook de kredietkaartgegevens via een SSL (secure server) verwerkt door Ogone. Wanneer u een bestelling plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van een van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie kijk op ‘Veilig Betalen’. 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor
- orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen en betalingen, facturatie, verzending)
- het verzenden van mailings met aankondigingen, acties en promoties van eigen producten. Indien u dit niet wenst kan u zich steeds uitschijven via de link in de nieuwsbrief.

Cookies
Als u onze website bezoekt dan slaat uw browser cookie - kleine stukjes informatie- op op uw computer.  Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt. 


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een verkoopovereenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting en noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Overmaken aan derden
PiCLA bvba verkoopt nooit uw gegevens of stelt ze niet ter beschikking van andere bedrijven voor commerciële doeleinden.
Indien het noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zoals verzending, naverkoop, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen die rechtstreeks met PiCLA bvba verbonden zijn. PiCLA bvba garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking en bezwaar
Volgens de huidige regelgeving, in het bijzonder de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016, bekend als de algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG"), heeft de klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap mits voorlegging van zijn identiteitskaart.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@picla.be.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -commission@privacycommission.be ).